مدل كاربردي براي تست غير مخرب عملكرد فيوزها

به منظور بررسي عملكـرد فيـوز در طـول مـدت عملكـرد آن، بدون انجام تست هاي مخرب، مي بايست فيوز را مدل نمـود. پياده سازي مدلهاي رياضي ارائه شده، به سبب پيچيدگي روابط مربوط به مشخصات جرقه توليد شده در فيوز دشواري هـايي را به همراه دارد. در اين مقاله يك مـدل كـاربردي بـراي فيـوز بااستفاده از نتايج حاصل از آزمـايش اتـصال كوتـاه روي فيـوز ارائه و براي اولين بار در نرم افزار Matlab-Simulinkشبيه سازي شده است. نتايج شـبيه سـازي عملكـرد فيـوز بـا نتـايج حاصل از آزمايش اتصال كوتاه روي فيوز مقايسه گرديده اند و دقت خوب مدل را نشان مي دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *