مدل سازی آشفتگي ها در تخمين زوايای دريافت توسط الگوريتم MUSIC

نظير شکل هندسی آرايه در اين مقاله، به بيان بعضی از ضعفهای الگوريتم MUSIC بعنوان يک الگوريتم مبنا از نوع الگوريتمهای زير فضای سيگنال در جهت يابی راديويی خواهيم پرداخت و آشفتگی هايی نظير عدم کاليبراسيون، نامشخص بودن مشخصات مکانی، اثر تزويج حسگرها، روی هم افتادگی کانالها و غيره را بصورت رياضی مدلسازی نموده و با ارايه يک نمونه مثال عملی ميزان اثر مخرب هر يک از آشفتگيها را در خطای جهت يابی توسط اين الگوريتم نشان خواهيم داد. در ادامه با بيان حد کرامر-راو بعنوان حداقل خطای قابل دستيابی در دو حالت آشکار سازی منابع و جدا سازی آنها از يکديگر، نشان خواهيم داد که اثرات آشفتگيها را می توان از طريق بهينه نمودن تعدادی از پارامتره iنظير شکل هندسی آرايه يا محل قرارگيری حسگرهای آرايه، کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *