مدل سازي و تعيين جريان نشتي برقگيرهاي اكسيد روي پليمري 20كيلوولت با استفاده از نرم افزار مبتني بر اجزاء محدود

برقگيرها از جمله ادوات مهم و كاربردي در حفاظت شبكه قدرت محسوب ميگردند. لذا تعيين وضعيت آنها در شرايط بهرهبرداري از اهميت به سزايي برخوردار است. از آنجايي كه حوزه عملكرد برقگير به سه ناحيه ولتاژ فركانس قدرت، اضافه ولتاژهاي موقت و اضافه ولتاژهاي كليدزني و صاعقه تقسيم ميگردد، مدلسازي آن در هر ناحيه به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله مدلسازي برقگير به منظور بررسي رفتار آن در ناحيه فركانس قدرت در نظر گرفته شده است. مدلسازي با استفاده از نرمافزار مبتني بر اجزاء محدود COMSOLبر روي برقگير 20 كيلوولت پليمري انجام خواهد شد. به منظور اعتبارسنجي مدل مطرح شده، نتايج شبيهسازي با تستهاي آزمايشگاهي مقايسه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *