مدل سازي سيگنال كوچك ژنراتور القايي از نوع تغذيه دوبل DFIGو كاهش نوسانات توان به كمك فيدبك حالت

در توربين هاي بادي سرعت متغير، به خاطر مزايايي همچون راندمان و كنترل پذيري بالا، ژنراتور هاي القايي از نوع تغذيه دوبل به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله ضمن بررسي معادلات ديناميكي حاكم بر ژنراتور القايي با استفاده از تحليل سيگنال كوچك، مدل مناسبي براي بررسي رفتار سيستم تحت تاثير اغتشاشات كوچك ارائه شده و به كمك روش آكرمن ،1فيدبك حالت مناسبي جهت كاهش نوسانات توان توليد شده طراحي مي شود. همچنين تاثير نامطلوب افزايش دامنه ولتاژ بر روي نوسانات سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل از اعمال روش پيشنهادي، نشان مي دهد كه ميزان تاثير پذيري نسبت ميرايي سيستم از بيشبود ولتاژ به نحو مطلوبي، كاهش مي يابد. بنابراين با تكيه بر روش ارائه شده، علاوه بر كاهش نوسانات توان توليد شده ، نسبت ميرايي سيستم نيز تا حد زيادي تثبيت مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *