مدل سازي رفتار تصادفي خودروهاي برقي به هنگام شركت در بازار تنظيم فركانس به روش توليد سناريو

توجه به مسائل و مشكلات زيست محيطي از جمله آلودگي بيش از اندازه هوا در شهرهاي بزرگ و صنعتي كشور از جمله تهران، گزينه بسيار مناسب براي حل اين مشكل استفاده از خودروهاي برقي ميباشد. با ورود اين خودروها فرصت تازهاي در بهرهبرداري شبكه بهوجود آمده و سيستم قدرت با چالشهاي جديدتري رو به رو خواهد شد. 4Tدر اين مقاله رفتار تصادفي اين خودروها كه ناشي از رفتار مالكان خودروها ميباشد مدلسازي ميشود. براي ارائه مدل از روش توليد سناريو با بهرهگيري از
الگوي رفتاري مالكان خودروها استفاده شده است. بازار تنظيم فركانس براي شركت خودروهاي برقي با توجه به ويژگيهاي آنها بسيار مناسب میباشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *