مدل سازي ديناميكي ژنراتور سنكرون قطب برجسته با عيب اتصال حلقه در استاتور با در نظر گرفتن اثر شيارها و اشباع دندانه هاي استاتور

در اين مقاله، مدلسازي و شبيه سازي دقيق ژنراتور سنكرون با وجود عيب اتصال حلقه در استاتور مدنظر است. براي اين منظور از روش تابع سيم پيچ استفاده شده و از روش هاي نوين براي اعمال اثر شيارهاي استاتور و اشباع دندانه هاي استاتور در مدلسازي بهره گرفته شده است. نتايج شبيه سازي حاكي از افزايش دقت شبيه سازي پس از اعمال اثرات فوق است. مدل بدست آمده ابزار مفيدي براي مطالعه و طراحي روش هاي پايش وضعيت در مقابل خطاي اتصال حلقه استاتور در ژنراتور سنكرون به حساب مي آيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *