مدل سازي ديناميكي مبدل سري چندسطحي مختلط توان بالا

توجه به سمت توربينهاي بادي چندين مگاواتي و همچنين علاقه به سيستم بادي تحريك-مستقيم سرعت-متغير سبب ايجاد مبدلهاي چندسطحه شده كه كانديد مناسبي براي سيستمهاي بادي بزرگ ميباشد. اين مقاله مبدل چندسطحه  پيمانهاي 1 P Pبه عنوان واسط را معرفي ميكند. اين مبدل كه در سمت شبكه سيستم استفاده ميشود، شامل مبدل سه سطحه پيمانه اي سري با مدل پل سه سطحه ميباشد. مبدل طرف ژنراتور بر مبناي مبدل ) ( Neutral point clamped)(NPCسه سطحه مرسوم ميباشد. بر خلاف مبدلهاي استفاده شده در سيستم بادي، اين مبدل داراي ساختار پيمانه اي بوده و در باس dcولتاژ بالايي را بدست ميدهد. در اين مبدلها اگر قسمت acجريان گردشي به طور مناسب كاهش نيابد، ريپل ولتاژ خازن، نرخ مبدل و تلفات افزايش مييابد. بر مبناي آناليزهاي گفته شده در متن، روش كاهش جريان گردشي وریپل ولتاژ توسعه میابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *