مدل حرارتي بهبود يافته براي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر قابليت بارگيري -On Line

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانتـرين قطعـات در سيستم قدرت ميباشند، به همين دليل راندمان و اسـتفاده بهينه از اينگونـه تجهيـزات بـسيار حـائز اهميـت اسـت.
عـواملي نظيـر درجـه حـرارت، اكـسيژن و رطوبـت در تخريب عايق جامد و روغن ترانسفورماتور وكاهش عمر طبيعــي ترانــسفورماتور نقــش مهمــي دارنــد. حــرارت
ترانـسفورماتور نيـز مـستقيما بـه دمـاي محـيط و نحـوه بارگيري از ترانسفورماتور بستگي دارد. يكي از مهمتـرين مسائلي كه امروزه مطرح است، تعيين حداكثر بار تحويلي
توسط ترانسفورماتور در حالت كار On-Lineاست بدون اينكه دماي آن از حدود مجاز فرا برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *