مدل جامع محاسبه ارزش تلفات در شبكه هاي توزيع

دربرنامهريزي، بهينهسازي و توسعه شبكههاي برقرساني و اعمال روشهاي مناسب جهت كاهش تلفات الكتريكي، يكي از شـاخص هاي مهم، آگاهي از ارزش تلفـات اسـت. بـه طـوري كـه ارزش تلفات نقـش مـؤثري در مطالعـات اقتـصادي، بـويژه در انتخـاب ظرفيت بهينـه تجهيـزات، مقايـسه و ارزيـابي طرحهـاي مختلـف وساير پارامترهاي سيـستم دارد، لـذا ارائـه و تـدوين يـك مـدل مناسب جهت محاسبه ارزش تلفات الكتريكي بسيار مفيد و مـؤثر بوده و امكان دسترسي به نتايج قابل قبول را ميسرمي سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *