مدل بهبود يافته حذف بار ولتاژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

حذف بار ولتاژي يكي از مؤثرترين و آخرين ابزارهاي كنترلي براي مقابله با ناپايداري ولتاژ در شرايط اضطراري است. در اين مقاله براي انجام حذف بار ولتاژي به صورت بهينه، الگوريتمي ارائه شده است كه بتواند عدم قطعيت مربوط به بار در شبكه را در نظر بگيرد. الگوريتم پيشنهادي، حذف بار بهينه را با استفاده از روش مقاوم و در حضور عدم قطعيت بار به دست مي آورد. از تئوري تصميمگيري شكاف اطلاعاتي به منظور پ يدا كردن الگويي بهينه و مؤثر براي حذف بار استفاده شده است. در روش پيشنهادي از مقدار بار و دامنهي ولتاژ شينههاي ژنراتوري به عنوان ابزار كنترلي براي تأمين پايداري ولتاژ در حضور عدم قطعيت بار در شرايط اضطراري استفاده شده است. اين روش براي شبكه14 و 118شينه استاندارد IEEEپيادهسازي شده و نتايج بدست آمده،کار آیی روش پیشنهادی را ارائه میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *