مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی

مدلسازی شبیه سازی ماکروسپیک ) (Microscopic simulation modelingدر سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. این روش راهی مطمئن و موثر در رابطه با ) Intelligent Vehicle-Highway System (IVHSارائه می دهد. روشهای معین) (deterministicمعمول حالت سازگار سیستم را در نظر میگیرند که از اعتبار مدل می کاهد. ولی با استفاده از روشهای فازی می توان بر این مشکل غلبه نمود. این مقاله یک مدل فازی به نام Fuzzy Logic motorway  Simulation Model(FLOWSIMرا ارائه می دهد. این مقاله در زمینه مجموعه های فازی و سیستم برای رانندگان در بزرگراهها، تنظیم مجموعه های فازی و بررسی اعتبار مدل کار نموده است. نتایج بررسی اعتبار مدل نشان می دهد که مدل فازی در نظر گرفته شده سیستم واقعی را به صورت قابل قبولی شبیه سازی می نماید و در مقایسه با مدلهای معین نظیر
Gipps ،GHRو  نتایج بهتری میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *