مدلسازی انتشار امواج آکوستیکی در دریا و مدلسازی عملکرد سونار: PersiaWave نرم افزار

در این مقاله به ارائه ویژگیهای نرمافزار پیادهسازی شده برای مدلسازی انتشار امواج صوتی در دریا و همچنین مدلسازی عملکرد سونارهای فعال و غیرفعال پرداختهایم.
مدلسازها و شبیهسازها دارای اهمیت قابل ملاحظهای در طراحی سیستمهای جدید به منظور بهرهبرداری بهینه از محیط دریا، و همچنین در بهینهسازی و پیشبینی عملکرد سیستمهای سوناری موجود دارند. تجهیزات مختلف صنعتی و دفاعی زیردریا و سونارها از امواج آکوستیکی استفاده میکنند وتحلیل  اثرات محیط غیرخطی و غیرهمگن دریا بر پدیده انتشار امواج، و بررسی نحوه کارکرد تجهیزات در شرایط مختلف  و زمانها و مکانهای مختلف )مخصوصاً در آبهای کم عمق مانند خلیج فارس( جزو نیازهای استراتژیک محسوب میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *