مدلسازي گسترده نوسانات گالوپينگ خطوط هوايي انتقال انرژي با استفاده از شبيه سازي و آناليز معادلات مشتقات جزيي

يكي از پارامترهاي بسيار مهم در طراحي خطوط انتقال نيـرو، نوسانات مكانيكي مي باشد كه در آن، گالوپينگ نقـش عمـده اي را به لحاظ تعيين فواصل بين فازها و فاز به زمين ايفا مـي كند. در اين مقالـه، ضـمن بررسـي پديـده نوسـان گالوپينـگ خطوط هوايي انتقال نيرو، مدل پارامتري گسترده ايـن نوسـان كه از نوع معادلات مشتقات جزيي و معادلـه مـوج مـي باشـد استخراج گرديده است. با در نظـر گـرفتن معـادلات نوسـاني هادي خطوط انتقال و اسـتفاده از معـادلات مشـتقات جزيـي حاكم بر هادي و در نظر گرفتن شـرائط اوليـه لازم، از روش هاي مختلف رياضي و تكنيك هـاي غيرخطـي اسـتفاده و بـه كمك نرم افزار هاي كـامپيوتري نظيـر MATLABمعـادلات
مورد شبيه سازي قرار مي گيرد.با استفاده از شبيه سازي هـاي انجام شده مي تـوان ميـزان دامنـه نوسـان هـادي را در نقـاط  مختلف در طول يك اسپن، بر حسـب زمـان محاسـبه نمـود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *