مدلسازي ژنراتور سنكرون آهنرباي دائمِ شار محوري سرعت بالا

ژنراتورهـــاي ســـرعت بـــالا و توربينهـــاي ســـرعت بـــالا MicroTurbine از منـابع مهـم توليـد پراكنـده هـستند كـه ميتوانند در محدوده وسيعي مورد استفاده قرار گيرند.
وجـه تمـايز ميكروتوربينهـا، سـرعت بـالاي گـردش محـور و كوچكي ابعاد آنها )به دليـل همـين سـرعت بـالا( اسـت. ايـن سيستم معمولا بصورت ) CHPتوليد همزمـان گرمـا و بـرق( مورد استفاده قرار مي گيرند.ژنراتورهاي PMاين ميكروتوربينها به دو صورت اسـتوانه اي شار شعاعي( و دبسكي )شار محوري( ساخته مي شوند. در مدلسازي ژنراتور شار محوري ، )با توجه بـه حـضور آهـن رباي دائم و فاصله هوايي بزرگ و (… ملاحظـه مـوارد زيـر از اهمبت ويژه اي برخوردار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *