مدلسازي و مقايسه رو شهاي مختلف تحليل استاتيك پايداري ولتاژ در شبكه قدرت خراسان

در اين مقاله سه روش مختلف تحليل استاتيك پايداري ولتاژ شامل روشهاي تحليل مدال، تحليل سريع VCPI و تحليل سريع FVSI مورد بررسي قرار گرفته و هر سه روش بر روي شبكه قدرت 76 شينه خراسان پياده سازي شده اند . سپس عملكرد هر سه روش در حالتهاي مختلف بار گير ي شبكه تا مرز ناپايداري ارزيابي و مقايسه شده است كه بر اساس آن مي
توان به طور نسبي روش مناسب و قابل اطمينان تحليل پايداري استاتيك ولتاژ در وضعيت فعلي شبكه را شناسايي
نمود. لازم به ذكر است مبناي مقايسه روشهاي مختلف،خطوط و باسهاي بحراني شبكه خراسان بوده است.

 

حامد اسدي -مهدي داورپناه -مجيد صنايع پسند
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *