مدلسازي و شناسايي پارامترهاي كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي

اين مقاله مدل كويل تروئيدي مارپيچي ابررساناي ذخيره سـاز انرژي مغناطيسي را ارائه مـي كنـد. پارامترهـاي ايـن مـدل بـا استفاده از نمونـه بـرداري از نتـايج آزمايشـگاهي و الگـوريتم حداقل مربعات بازگشتي شناسايي مـي شـود. مقايسـه مقـادير پارامترهاي شناسايي شـده بـا پارامترهـاي اسـتخراج شـده از تحليل هندسـي مـدل ، بيـان مـي دارد كـه الگـوريتم حـداقل مربعات بازگشتي بدون نياز به تعيين حدود صفر و قطب تابع شبكه توانايي بسـيار بـالايي در شناسـايي مقـادير پارامترهـاي مدلهاي واقعي از روي نتايج آزمايشگاهي كـه بـا نـويز همـراه هستند را دارا میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *