مدلسازي و شناسايي مقادير پارامترهاي مدل فشرده كويل SMESبا استفاده از الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي

این مقالـه مـدل فـشرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي مغناطيسي (SMES) 1را ارائه مي كند. پارامترهاي ايـن مـدل بـاستفاده از نمونه برداري از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم حـداقل مربعات بازگشتي شناسايي مي شود. مقايـسه مقـادير پارامترهـاي شناسايي شده با پارامترهاي استخراج شده از تحليل هندسي مدل بيان مي دارد كه الگوريتم حـداقل مربعـات بازگـشتي(RLS) 2 بدون نياز به تعيين حدود صفر و قطب تابع شبكه توانـايي بـسيا بالايي در شناسايي مقادير پارامترهاي مدلهاي واقعي از روي نتايج آزمايشگاهي كه با نويز همراه هستند را دارا مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *