مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي سه فاز در حالت كلي جابجايي محور رتور

بر اثر خطاهاي مربوط به عيوب بلبرينگها, محـور رتـور جابجـا شده و عدم تقارن در راستاي طولي ماشين به وجود مي آيد. در اين شرايط در حالت كلي, محور رتور مـوازي محـور اسـتاتور نيست و هر يك از دو انتهاي رتور به اندازه هاي مختلف ممكن است جابجا شده باشد. در اين مقاله مدل هندسي جامعي جهت محاسبه اندوكتانسهاي ماشينهاي القايي در حالت كلي جابجـايي محور رتور ارائه شده است. نشان داده شده اسـت كـه هرگونـه عدن تقارن ناشي از جابجايي محور رتور را مي توان به صورت خروج از مركزيت توام با عـدم همراسـتايي مـدل كـرد. سـپس ماشين القايي نمونه در حالات مختلـف جابجـايي محـور شـبيه سازي شده است. نتايج آزمايشگا هي مـدل پيـشنهادي را تاييـد میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *