مدلسازي و شبيه سازي اينورتر هيبريد سلول خورشيدي و توربين بادي با الگوريتم MPPT

درمقاله حاضر بهمعرفي مدار اينورتر هيبريد بـا منـابع ورودي سلول خورشيدي و توربين بادي خواهيمپرداخت كـه در ايـن مدار بكارگيري اينورتر واحد براي هردو منبع ورودي، باعـث كاهش هزينه و سادهتـر شـدن مـدار سيسـتم قـدرت گرديـده است. از آنجائيكه مشخصه P-Vسلول خورشـيدي و تـوربين  بادي به هم شبيه اسـت، ازالگـوريتم MPPTبـراي رديـابي و بكارگيري نقطهكار بهينه هردو منبع ورودي استفادهشـدهاسـت تاتحـت شـرايط جـوي مختلـف، مـاكزيموم تـوان ممكـن از وروديها جذب شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *