مدلسازي و تعيين وقوع پديده جرقه برگشتي در خطوط انتقال

وقوع پديده جرقه برگشتي در خطوط انتقال موج جرياني از دكل به سيم فاز تزريق ميشود. با توجه به اينكه موج حاصـل از پديده جرقه برگشتي ميتواند از طريق خط به سـمت يـك پست برق انتشار يابد و در نتيجـه امكـان تخريـب تجهيـزات موجود در پست وجود دارد، واضح است كه محاسبه افـزايش پتانسيل سيم گـارد و همچنـين افـزايش پتانسـيل دكـل هـاي مجاور به منظور تعيين كردن فاصله مناسب بين سـيم گـارد و هادي فازها و نيز بـه كـارگيري تجهيـزات حفـاظتي مناسـب، جهت جلوگيري از بروز اين پديـده ضـروری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *