مدلسازي و تحليل تنش در كندانسورهاي پاششي سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر با استفاده از نرمافزارهاي HyperMesh-Nastran

در اكثـر نيروگاههـاي حرارتـي درحـال سـاخت در كـشور از سيستم خنككننده خشك غيرمستقيم هلر استفاده شـده اسـت. خصوصيت منحـصر بـه فـرد ايـن سيـستم، امكـان اسـتفاده از كندانسور پاششي تماس مستقيم بـه جـاي كندانـسور سـطحي ميباشد. به علت تاثير بسيار زياد سيستم خنك كن بر عملكـرد كلي نيروگاه لازم است كه اجزاء اين سيـستم پـس از طراحـي ترموديناميكي، از لحاظ مكانيكي نيز به نحـو مناسـبي طراحـي شوند تا در فرايند كار نيروگـاه خللـي ايجـاد نـشود. بـرهمين
اساس دقت در طراحي و بهينهسازي سيستم از اهميـت زيـادي برخوردار بوده و علاوه بر بالا بردن دقـت و ضـريب اطمينـان، داراي ارزش افزوده، بدليل كاهش مواد مصرفي نيـز مـيباشـد. براين اساس طراحي كندانسور با استفاده از روش “طراحي بـر اساس آناليز” به جاي روش متداول “طراحي براساس فرمـول انجام میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *