مدلسازي و تحليل اثرات حضور عناصر ذخيره ساز در هاب انرژي در هنگام بروز حوادث

در سالهاي اخير، مطالعه بهرهبرداري يكپارچه از سيستمهاي شامل چند حامل انرژي تحت عنوان مفهوم “هاب انرژي” مورد توجه
محققان واقع شده است. هاب انرژي سيستمي است كه در آن قابليت تبديل، ذخيره و انتقال حاملهاي مختلف انرژي از ورودي به سمت خروجي آن وجود دارد. در مطالعات انجام شده تا به حال، هاب انرژي در شرايط بروز حادثه مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين مقاله، با مدلسازي يك هاب انرژي شامل دو نوع ذخيره ساز الكتريكي و حرارتي، تابع هدفي براي بهرهبرداري از هاب در شرايط نرمال و همچنين در شرايط بروز حادثه، پيشنهاد شده است. در اين راستا اثر وجود هر كدام از ذخيره سازها بر چگونگي بهرهبرداري از هاب و هزينه كل بهرهبرداري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج شبيهسازي، تأثير قابل توجه وجود ذخيره ساز هاب، در كاهش هزينه بهرهبرداري و همچنين افزايش قابليت اطمينان در تأمين بار سيستم را بهخوبي نشان ميدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *