مدلسازي و بررسي عملكرد يك دستگاه تهوية دسيكنت مايع

در اين مقاله يك دستگاه تهوية دسيكنت مايع با ظرفيت سرمايشي 88 kWبراي استفاده در مناطق آب و هوايي گرم و مرطوب بررسي شده است. اين دستگاه داراي دو مبدل حرارتي صفحهاي موجدار ) (Corrugatedاست. مبدل حرارتي اول از جنس پليپروپيلن و مبدل دوم از آلومينيوم است. هواي بازگشتي از اتاق در مبدل حرارتي اول توسط پاشش دسيكنت خشك و توسط رطوبتزني مسيرهاي مجاور به صورت غيرمستقيم خنك ميشود. سپس اين هوا وارد مبدل حرارتي دوم شده و در آنجا به صورت مستقيم رطوبتزني ميشود. با اين كار هواي بيروني )با دماي خشك 40°Cو رطوبت مطلق (27/8.gr/kgخنك شده و پس از مخلوط شدن با مقداري از هواي بازگشتي, هواي تهويه )با دماي خشك 22°Cو رطوبت  نسبي %65را تشكيل ميدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *