مدلسازي ولتاژ ريل و جريان سرگردان شبكه هاي ريلي و برقي چند ترني

در اين مقاله يك مدل كامل براي مطالعه ولتاژ ريـل و جريـان سرگردان در سيستمهاي حمل و نقـل ريلـي برقـي DCچنـد ترني ارائه شده است. در اين مدلسازي براي هر يك از بخش- هاي اصلي و تاثير گذار شبكه ريلي و برقي يك مدل مناسـب معرفي شده است. نتايج شبيهسازيهـا كـه بـراي شـبيهسـازي بخشي از خط شماره يك متروي شهري تهران ارائه شده است به وضوح نشان ميدهند كه دامنه جريان سرگردان و ولتاژ ريل به نوع سيستم زمـين، مشخصـات ريـلهـاي حركـت، رفتـار ديناميكي تـرنهـا، و پارامترهـاي متعـدد ديگـر بسـتگي دارد. همچنين براساس نتايج شبيهسـازيهـا، سيسـتم زمـين نشـده بهترين انتخاب براي شبكه متروي تهران ميباشد تا ولتاژ ريـل  و جريان سرگردان را همزمان كنترل نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *