مدلسازي واقعي بارهاي مديريت پذير

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدلسازي واقعي بارهاي مديريت پذير بزرگ نمونه به منظور مديريت بار و شركت در برنامه هاي بار قابل قطع

دانلود مقاله : مدلسازي واقعي بارهاي مديريت پذير بزرگ نمونه به منظور مديريت بار و شركت در برنامه هاي بار قابل قطع

يكي از مسائل مهمي كه شركتهاي توزيع در محيط رقـابتي هر روز با آن مواجه ميباشند، برنامه ريزي روزانه تامين انرژي ميباشد. يك شركت توزيع معمولا با خريـد انـرژي از بـازار عمده فروشي تقاضاي مشتريان (مصـرف كننـدگان نهـائي) را تامين مينمايد. با در نظر گرفتن بارهاي قابـل قطـع، شـركت توزيع داراي انتخابها و تعاملات بيشتري در  بازار ميباشـد. از طرف ديگر واحدهاي صنعتي ميتوانند با برنامه ريزي فراينـد توليد خود و انتقال مصارف عمده به ساعات كم بـاري هزينـه مصرف انرژي خود را به طرز قابل  ملاحظه اي كـاهش دهنـد. با در نظر گرفتن مدل واقع گرايانه بـراي بارهـاي قابـل قطـع روشهاي سنتي حل مسئله (ماننـد روشـهاي گراديـان و.). بـا مشكلاتي نظير  نوساني شدن جوابها مواجه خواهند شد كه در مقالات به اين موضوع پرداخته نشده است. در اين مقاله هدف مدلسازي نمونه يك نوع بار مديريت پـذير بـزرگ بـه منظـور شركت در برنامههاي مديريت بار و ارائه الگوي بار قابل قطـع ميباشد. روش معرفي شده بر روي يك شبكه توزيـع واقعـي با اطلاعات واقعي پياده سازي شـده و نتـايج عـددي آن ارائـه گرديده است .

 

هادي صفري فارمد –  حبيب رجبي مشهدي

گروه برق، دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، ايران
شركت توزيع برق استان خراسان رضوي مشهد، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *