مدلسازي هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسي حالات گذراي كند و مطالعات حفاظتي با استفاده از كنترل فازي مدلغزشي

هسته فرومغناطيسي آثار مهمي بر رفتار ترانسفورماتور قدرت در فركانس هاي پايين دارد . جهت تحليل بهتر رفتارهاي
ترانسفورماتور و مدلسازي دقيق آنها، بررسي رفتارهاي هسته و اثرات آن بر روي شك لموج هاي جريان و ولتاژ ضروري است.
در اين مقاله روشي جهت مدلسازي رفتارهاي فركانس پايين ترانسفورماتور و انعكاس آنها بر ترمينال تر انسفورماتور ارائه
شده است. همچنين اين روش مدلسازي در مورد يك ترانسفورماتور دو سيم پيچه واقعي با نسبت ولتاژ 230/63 kV و توان نامي 125 MVA نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از شبيه سازي انجام شده با بكارگيري روش مدلسازي BC-Tran مربوط به نرم افزار EMTP مورد مقايسه قرار گرفته اند كه مطابقت خوبي با يكديگر دارند . همچنين در حالاتي كه روش BC-Tran قادر به برآوردن برخي ويژگي ها نمي باشد روش مدلسازي مطرح شده توانايي لازم را دارا بوده است .

 

فرزاد ژاله فر
مجيد صنايع پسند
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران، تهران، ايران
مؤسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران، زنجان، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *