مدلسازي رفتار ديود نوري بهمني با استفاده از شبكه عصبيMLP

در اين مقاله, براي تعيين رفتار آشكارساز نوري بهمني ١ مدل شبكه عصبي ارائه ميدهيم. از مزاياي اين مدل, ميتوان به سادگي و سرعت پردازش زياد آن اشاره كرد. مدل ارائه شده, رفتار افزاره را به خوبي تعيين ميكند. ابعاد, مواد بهكاررفته در افزاره, سطح مقطع آشكارسازي و ولتاژ باياس به عنوان وروديهاي شبكه و جريان تاريك و جريان نوري به عنوان خروجيهاي شبكه درنظر گرفته ميشوند. براي بررسي صحت كاركرد مدل, به ازاي دو افزاره مختلف, نتايج مدل شبكه عصبي با مدل مداري و دادههاي عملي مقايسه ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *