مدلسازي ديناميك توليد و بار پاسخگو به منظور بررسي دقيق اثرات بلندمدت نصب كنتورهاي هوشمند برق در ايران

امروزه با توسعه برنامههاي پاسخگويي بار، مشاركت مشتريان در بهرهبرداري رو به افزايش است. لذا، نياز به در نظر گرفتن پاسخگويي بار در فرايند برنامهريزي احساس ميشود. سياستگذاران به فهم ساده و روشن تأثيرات بلندمدت پاسخگويي بار از جنبههاي فني و اقتصادي، براي اتخاذ تصميمات مناسب نياز دارند. در اين مقاله با مدلسازي ديناميك سرمايهگذاري در توسعه توليد در يك سيستم شامل بار پاسخگو، به بررسي اثرات بلندمدت پاسخگويي بار پرداخته شده است. در اين راستا سه شاخص مورد ارزيابي قرار گرفته است. سيستم مورد مطالعه، سيستم عرضه انرژي الكتريكي در كشور ايران ميباشد. همچنين نقش مؤثر پاسخگويي بار در بهبود شاخصهاي سيستم در برابر عدم قطعيتهاي ممكن در آينده، تجزيه و تحليل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *