مدلسازي درك تصوير در مغز انسان

در ن مقاله سعي يدار م مدل از ي چگونگي درك تصاوير در مغز انسان ارائه ده .مي اهميت اصلي يچن ن مدلي آن اسـت كـه تـاكنون چنـين مدل يكپارچه يا از درك تصو ري آدمي ارائه نشده است نايب. يي انسان شكل ،اءيشا را براسـاس سـگمنتهـاي تشـكيل دهنـده آن و ارتبـاط فضا يب يي ين ا ن سگمنتها درك ميكند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *