مدلسازي تحليلي ماشين ديسكي شار- محوري آهن رباي دائم و طراحي بهينه آن

در اين مقاله يك روش تحليلي براي مدلسازي ماشين ديسكي شار-محوري آهن رباي دائم ارايه شده است . اساس كار مدلسازي در اينجا بر پايه محاسبه پتانسيل مغناطيسي برداري و عددي است. همچنين در مدلسازي از بردار مغناطيس شوندگي براي توصيف آهن رباي دائم و جريان سطحي در دو بعد براي توصيف جريان سيم پيچي آرميچر استفاده شده است. براي سادگي مفروضاتي چون هسته آهني ايده آل و بردار مغناطيس شوندگي ثابت منظور شده اند . از نكات مهمي كه در اين مدلسازي ديده شده اند، و در اكثر مطالعات پيش از اين در نظر گرفته نشده بودند، اثر واكنش آرميچر و اثر هماهنگ هاست. همانگونه كه نشان داده خواهد شد واكنش آرميچر اثر عرضي بر روي چگالي شار مغناطيسي در شكاف هوايي دارد و هماهنگها نيز اثر قابل توجهي بر بازدهي كل ماشين خواهند داشت . در اين پژوهش، ميدان مغناطيسي بدست آمده از روش تحليلي با نتايج بدست آمده از روش اجزاء محدود مقايسه مي شود . مقايسه نتايج، اختلاف حداكثر 4 درصدي را نشان ميدهد كه خود تأييدي بر دقت مدل است در پايان، با استفاده از مدل بدست آمده طراحي بهينه اي بر اساس توابع هدف مناسب و با كمك روش الگوريتم ژنتيك،
كه روشي كارآ در بحث بهينه سازي ماشينهاي الكتريكي مي باشد، انجام خواهد شد.

 

محمد مردانه -مجتبي ميرسليم -مهدي علي احمدي
دانشكده برق – دانشگاه صنعتي امير كبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *