مدلسازي تاثير عدم قطعيت انرژي باد در بازارهاي همزمان انرژي و ذخيره با استفاده از برنامه ريزي تصادفي

در اين مقاله، روشي جديد جهت مدلسازي اثر عدم قطعيت توان توليدي توسط منابع انرژي بادي در بازارهاي همزمان انرژي و ذخيره ارائه شده است. بدين منظور، از برنامهريزي تصادفي دو مرحله- اي براي مدلسازي مسئله استفاده شده است. در اين مطالعه، خطاي پيشبيني انرژي باد به عنوان پارامتر تصادفي اصلي در مدل برنامهريزي منظور شده است. از تابع توزيع احتمال نرمال استاندارد براي نمايش تغييرات خطا استفاده شده است. با توجه به پيوستگي تابع مذبور، تابع احتمال خطاي پيشبيني با استفاده از روش جديد گسسته شده و تعداد معيني سناريو با احتمال مشخص استخراج شده است. روش پيشنهادي برروي يك شبكهي نمونه آزمايش شده و نتايج براي سناريوهاي مختلف تحليل گشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *