مدلسازي بازار برق با حضور واحدهاي تجديدپذير براي برنامه ريزي بهينه سيستم قدرت

امروزه در اغلب كشورها، سيستم هاي قدرت تحت فرآينـد تجديد ساختار قرارگرفته اند. يكي از مهمترين اهداف تجديـد ساختار سيستمهاي قدرت بـالا بـردن رانـدمان اقتصـادي در مراحل برنامهريزي و بهـرهبـرداري سيسـتم قـدرت اسـت. از سوي ديگر به دليل ملاحظات زيست محيطي و آثار نامطلوب سيستمهاي قدرت بر محيط زيست، توليد انرژي الكتريكـي از طريق منابع تجديد پذير 1رشـد و توسـعه روز افزونـي داشـته است. البته عليرغم مزاياي ايـن دسـته از منـابع توليـدي، ايـن واحدها داراي خاصيت عدم قطعيت در توليد انرژي لحظـه ای هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *