مدلسازي بار مصرف كنندگان خانگي بندرعباس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدلسازي بار مصرف كنندگان خانگي بندرعباس به روش آماري جهت استفاده در فرآيندهاي مديريت مصرف و ارائه راهكارهاي عمل

دانلود مقاله : مدلسازي بار مصرف كنندگان خانگي بندرعباس به روش آماري جهت استفاده در فرآيندهاي مديريت مصرف و ارائه راهكارهاي عمل

هدف از اين مقالـه، بررسـي پتانسـيلهـاي موجـود جهـت اجراي راهكارهاي مـديريت مصـرف بـا اسـتفاده از شـناخت روشهـاي قابـل اجـرا در منطقـه و در بخـش خـانگي  شـهر بندرعباس است. در اين مقاله، ابتدا با نصـب ثبـات و مميـزي انرژي مشـتركين خـانگي ، مـدل بـار و مؤلفـه هـاي تشـكيل دهنده هاي بار در شهر بندرعباس  شناسايي شده اسـت. سـپس با بررسـي روشهـاي اجـراي مـديريت مصـرف و همچنـين مؤلفه هاي تشكيل دهنده بار در مشـتركين خـانگي شهرسـتان بندرعباس به بررسي راهكارهاي مـديريت مصـرف و درصـد تحقق اجراي روشهاي مذكور با توجه به پارامترهـاي منطقـه ( وضعيت پذيرش توسط مشتركين- مباحـث اقتصـادي و.. ). پرداخته مي شود. در نهايت با توجه بـه نـوع بـار و همچنـين روشهـاي اصـلي مـديريت بـار ( پيـك سـايي، دره زدايـي، جابجايي بار، صرفه جويي راهبردي و … ) راهكارهاي اجرايي و همچنين درصد نفوذ پذيري و تحقق آنها ارائه مي شود .

نيما اميرشكاري
شركت توزيع نيروي برق هرمزگان
بندرعباس – ايران

گئورك قره پتيان
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *