محدود سازي جريان خطا با استفاده از سيم ابررسانا

در اين مقاله دستگاه محدودسـاز جريـان خطـاي ابررسـانايي، چگــونگي عملكــرد، مزايــا و ويژگيهــاي آن معرفــي شــده و همچنين به اهميت استفاده و ذكر دلايل بـروز خطـا و اثـرات ناشي از آن پرداخته ميشود. در ادامه چگونگي ساخت نمونـه آزمايشگاهي يك محدودساز جريان خطا شامل سيم ابررسـانا، مدار الكتريكي ايجاد خطا، محفظه نيتروژن مـايع، يـراق آلات اتصــال ســيم ابررســانا بــه مــدار الكتريكــي و انــدازهگيــري پارامترهاي موردنظر مثل جريان و دما كه در پژوهشـگاه نيـرو انجام شده است بيان ميشود. سـيم ابررسـاناي اسـتفاده شـده بطول يك متر و از نوع (Powder In Tube) PITچند رشتهاي است كه در آن از ابررساناهاي دما بـالا ) (HTSنـوع Bi2223 بكار رفته است. مراحل ساخت، معرفي المانها و نحوه تنظـيم مقادير المانهاي اصلي و ادوات كنترلي و حفاظت سيستم مورد بررسي اجمالي قرار گرفته ونتايج حاصل از آزمايشهاي عملـي ايجاد جريان اتصال كوتاه وعملكرد محدودسـاز سـاخته شـده ارائه ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *