محاسبه پارامترها ي مدار زمين

يح شوداين مقاله يک عبارت تحليلـي سـاده بـراي معادلـه زمـان ١بدسـت مـي آورد، کـه اخـتلاف بـين زمـان خورشيدي ٢و زمان متوسط محلي ٣را در غالب پارامترهاي مدار زمين بيان مي کند؛ سـپس از آن عبـارت بـراي محاسـبه ها تر پارام ي مدل استفاده مي شود و براي اين منظور تنها از يک جدول زمانهاي طلوع و غروب خورشـيد بـه عنـوان ورودي استفاده مي کند. اين محاسبه ساده منجر ميشود به اينکه زمانهاي عبور از حضيض ٤زمين و اعتدال بهاري به يک يا دو روز و زاويه ميل ٥محورها به چند درصد تصحیح شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *