محاسبه و تعيين حريم استوانه اي اثرات ميدان مغناطيسي خطوط انتقال با ملحوظ نمودن فلش هادي فازها

در اين مقاله محاسبه دقيق ميدان مغناطيسي در اطراف خطوط انتقال با منظور نمودن هادي بين دو برج به صورت خطوط شكسته مطرح و توزيع ميدان مغناطيسي در اطراف خط انتقال در پائين ترين ارتفاع هاديها ارائه شده است. در اين راستا نرم افزاري محاسبات ميدان مغناطيسي در اطراف خطوط )هاديهاي( شكسته در فضاي سه بعدي ارائه شده و نشان داده شده كه توزيع ميدان مغناطيسي خطوط انتقال با هاديهاي طويل )طول بيش از 200 متر( در موقعيت هاديها در پائينترين ارتفاع هادي خطوط، قابل شبيه سازي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *