محاسبه و بررسي جامع امپدانس خطوط هوايي در شبكه هاي توزيع

تعيين و محاسبه امپدانس خطوط هوايي بهعنـوان گـامي مهـم، پيش از بررسي سيستمهاي توزيع از قبيل حل مسأله پخش بـار و محاسبه جريـان اتـصال كوتـاه در نظـر گرفتـه مـيشـود. در شبكه هاي توزيع بهدليل وجود خطوط تكفاز، دوفـاز، سـه فـاز بدون جايگشت و با بارهاي نامتعادل، استفاده از مدل تـكفـاز خطوط مناسب نميباشد. بنـابراين جهـت محاسـبه دقيـقتـر و كاملتر امپدانس، استفاده از مدل سهفاز خط ضروري است. در اين مقاله، ابتدا با استفاده از قـوانين جريـان و ولتـاژ مـدارها و به كمك مدلي مناسب از امپدانس خطـوط شـبكههـاي توزيـع، روابط كارس كارسون به شيوهاي جديـد و سـاده اثبـات شـده اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *