محاسبه و اندازه گیری پرتو پرتو یک آنتن دی پل در مجاورت یک کره دی الکتریک

هنگامی که جسمی دی الکتریک در مقابل آنتن قرار می گیرد، روی پرتو 1و امپدانس آنتن اثر می گذارد. در این مقاله، اثر دی الکتریک بر روی پرتو آنتن و امپدانس آن مورد بررسـی قـرار مـی گیـرد. روش تحلیـل ،Mieبـه عنـوان روش بررسی اثر متقابل کره دی الکتریک و آنتن دی پل نیم موج”، انتخاب شده است. در پایان نیز نتایج حاصل از تحلیل با مقادیر اندازه گیری در آزمایشگاه مقایسه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *