محاسبه هزينه خاموشي صنايع فلزات اساسي، صنايع غذائي و صنايع شيميايي با استفاده از مدل همگرايي يكنواخت يوهانسون در ايران

رشد بيرويه مصرف برق در سالهاي اخيـر در سـاعات اوج بار بهگونهاي بوده اسـت كـه نگرانـيهـاي بسـياري را بـراي دستاندركاران صنعت برق ايران بوجود آورده است. يكـي از راهكارهاي مناسب براي كـاهش شـدت ايـن رشـد بـيرويـه استفاده از پتانسيل صنايع و جلب همكاري واحدهاي صـنعتي در ساعات اوج بار از طريق انعقاد قرارداد بـه منظـور كـاهش ديماند مصرفي در ساعات اوج بار و شـركت در برنامـههـاي مديريت بار است. مكانيزم طراحي اين قرارداد بايستي بگونـه- اي باشد كه خود مصـرف كننـدگان بـهصـورت داوطلبانـه در برنامه مديريت بار شركت كنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *