محاسبه ميزان جذب جاذبهاي کروي و مخروطي با روش تحليل مدل خازني و مقايسه آن با جاذب هاي هرمي

در اين مقاله ما مساله مهم مدل نمودن کلاتر را در بررسي خواهيم کرد و يک نمايش جديد UHF باند فرکانسي از کلاتر گياهان را نشان خواهيم داد. کلاتر مشاهده شده از پوششهاي گياهي در فرکانسهاي پايين يک فرايند بشدت تکانشي و دنبالهدار مي باشد، که با دقت بالايي مي توان آنرا با يک کلاس جديدي از فرايندهاي پايدار مدل نمود. در ابتدا مدلهاي موجود براي کلاتر را بررسي کرده، سپس توزيع آلفاي پايدار را معرفي و تخمينگرهاي پارامترهاي توزيع آلفاي پايدار را بررسي ميکنيم و در نهايت، يک توزيع پايدار مناسب را براي مدل کردن کلاتر گياهان در باند فرکانسي مورد بحث قرار خواهيم داد و نشان خواهيم داد که UHF توزيع آلفاي پايدار يک مدل بهتري را براي کلاتر گياهان نسبت به توزيع گوسي به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *