محاسبه ضرايب اطمينان مولفه مماسي ميدان الكتريكي در ساختار عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت

ميدارانسفورماتورهاي قدرت تحت آزمايش هاي مختلف، در مواردي، دچار صدمات عايقي مي شوند. در اين مقاله استقامت سطح مشترك عايق جامد با روغن در لبه بالايي الكترود فشارقوي كه يك ناحيه حساس از نظرعايقي مي باشد مورد بررسي قرار گرفته و تاثير يك عامل مهم آغاز تخليه سطحي  مولفه ميدان الكتريكي مماس بر اين سطح( در استقامت ساختار عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت بررسي مي گردد. قابليت اطمينان ساختار عايقي در برابر اين ميدان مماسي در قالب ضرايب اطمينان ارائه مي گردد. در اين مقاله دو روش براي محاسبه اين ضرايب اطمينان، يكي بر اساس تئوري احتمال خرابي عايقي، و ديگري بر اساس متوسط گيري از ميدان الكتريكي، ارائه گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *