Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30208 in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1753
 محاسبه شاخصهاي هارمونيكي بر اساس تبديل موجك براي يك شبكه توزيع نمونه و مقايسه آنها با شاخصهاي متداول - مرکز دانلود ایران میکرو

محاسبه شاخصهاي هارمونيكي بر اساس تبديل موجك براي يك شبكه توزيع نمونه و مقايسه آنها با شاخصهاي متداول

از تبديل موجك به طور گستردهاي در زمينههاي مختلف كيفيت توان استفاده ميشود. يكي از اين زمينهها محاسبه شاخصهاي هارمونيكي بر اساس تبديل موجك ميباشد. از جمله شاخصهايي كه در محاسبه آنها از تبديل موجك استفاده شده است، THDو فاكتور Kميباشند. در اين مقاله از شاخصهاي THDو فاكتور Kبراي بررسي يك شبكه توزيع نمونه واقعي استفاده ميشود. براي اين منظور علاوه بر شاخصهاي متداول بر اساس تبديل فوريه، از شاخصهاي تعريف شده بر اساس تبديل موجك نيز استفاده خواهد شد. براي بررسي و مقايسه مقادير شاخصها از شاخصهاي هارمونيكي سيستمي استفاده ميشود. در اين مقاله براي بررسي فاكتور Kدر شبكه توزيع، چند شاخص سيستمي مشابه آنچه برايTHD  وجود دارد تعریف میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.