محاسبه سهم گاز طبيعي در قيمت برق مصرفي دو كشور ايران و آمريكا در سال 2006 -1385

موضــوع ايــن مقالــه محاســبه ســهم گــاز طبيعــي مصــرفي نيروگاههاي حرارتي در قيمت تمـامشـده كيلـو وات سـاعت دريافتي مصرفكننده نهايي در دو كشـور ايـران و آمريكـا در سال 1385خورشيدي مطابق با 2006ميلادي ميباشد. مرجع مورد استفاده براي محاسبه اين كميت در ايران، آمـار تفصـيلي صنعت برق كشـور در سـال [1] 1385و در آمريكـا گـزارش خلاصه آمار برق اين كشور در سال [2] 2006ميباشد كه بـر روي سايت رسمي اطلاعات انرژي آمريكا قرار دارد. با توجـه بــه مشــخص نبــودن قيمــت واقعــي گــاز طبيعــي مصــرفي نيروگاههاي حرارتي كشور و تفـاوت زيـاد قيمـت ايـن نـوع انرژي در كشـورهاي مختلـف، سـهم گـاز طبيعـي در قيمـت تمام شده انرژي الكتريكي مصرفكننده نهايي در ايران در يـك جدول و بر اساس قيمتهاي مختلف گاز از 1تا  تا 30سـنت بـر متر مكعب محاسبه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *