محاسبه حاشيه امنيت خطوط انتقال با دو ديدگاه قطعي و احتمالي در شبكه 132كيلوولت مشهد

در اين مقاله با اسـتفاده از هـر دو ديـدگاه قطعـي و احتمـالي حاش يه امنيت خطوط انتقـال محاسـبه شـده اسـت. منظـور از حاشيه ي امنيت انتقال، ميزاني از ظرفيت انتقال است كه بـراي حفظ امنيت شبكه نميتوان از آن اسـتفاده نمـود و از بوجـود آمدن پرشدگي در شرايط بروز حادثه جلوگيري ميكنـد و در واقع براي انجام مـديريت پرشـدگي بـا در نظرگـرفتن امنيـت شبكه، دانستن ايـن مقـدار ضـروري اسـت. همچنـين از ايـن حاشيهي امنيت انتقال ميتـوان بـراي قيمـتگـذاري انتقـال و مساله تخصيص هزينههاي انتقـال بـا در نظـر گـرفتن قابليـت اطمينان استفاده نمود. براي محاسبهي حاشيه امنيت با ديدگاه قطعي از معيار امنيت n-1استفاده شده است و براي محاسبه با ديدگاه احتمالي تكنيك شبيه سازي مونت كارلو با اسـتفاده از نرخ خروج اجباري) (FOR1بكار رفتـه اسـت. . بـراي انجـام  طالعات از شبكه 132كيلوولت مشهد استفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *