محاسبة پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور خشك رزيني جهت تحليل فركانسهاي بالا با به كار گيري روش تحليلي

ترانسفورماتورها يكي از ادوات بسيار مهم وگرانقيمت مورد استفاده در شبكههاي برق ميباشند. ترانسفورماتورهاي خشك و بطور خاص انواع رزيني آن، در سالهاي اخير به طور قابل ملاحظهاي در صنعت برق و بخصوص در محدودة توزيع نيروي برق مورد استفاده قرار گرفتهاند. ولتاژ ضربه و نحوة توزيع آن در داخل سيمپيچهاي ترانسفورماتور يكي از مباحث مهم جهت تحليل حالت گذراي اين تجهيز مهم مورد استفاده در شبكة برق ميباشد. در اين مقاله، محاسبة توزيع ولتاژ ضربه بر روي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني مورد بررسي قرار گرفته و براي اين منظور از مدل مشروح استفاده شده است. براي محاسبة پارامترهاي اين مدل شامل مقاومتها، سلفها و خازنها از روشهاي تحليلي استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *