محاسبة احتمال خطاي سيستم رنجينگ طيف گسترده دركانال فيدينگ چندمسيري

ميگرددهدف از اين مقاله بررسي اثر پديدة فيدينگ چند مسيريبـر سيسـتم رنجينـگ مـاهواره، مبتنـي بـر طيـف گسترده ميباشد. شبيه سازي براي يك مدار LEOبا ارتفاع
مداري ۲۰۰ kmانجام شده اسـت. نـرخ چيـپ دنبالـة PNمورد استفاده ،۱Mchip/secپريـود آن برابـر ۸۱۹۱چيـپ، نوع مدولاسيون ، BPSKفركانس حامل ۱MHzاسـت. در اين مقاله ابتدا اثر چند مسيري بر سيسـتم رنجينـگ طيـف گسترده بررسي شده و سپس بـا اسـتفاده از شـبيه سـازي، منحني احتمال خطاي سيستم همزمـان سـازي بـر حسـب سيگنال به نويز بدست آورده و رسم ميشود. و سپس ايـن منحني با منحنـي متنـاظرش بـراي كانـال گوسـي مقايسـه میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *