محاسبات اندوكتانس ساختار پيشرفته كويل سيستم ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي

در اين مقاله روابط اندوكتانس خودي و متقابل كويل تروئيدي مارپيچي در شرايط ابررسانايي بصورت مستقيم و غير مستقيم تدوين مي گردد. روش مستقيم منطبـق بـر معادلـه نيـومن و روش غير مستقيم منطبق بر مولفه هاي تروئيـدي و پلوئيـدي چگالي شار مغناطيسي مي باشد. با تحليـل عـددي نشـان داده مي شود كه دقت محاسباتي روش مستقيم نسبت به روش غير مستقيم با صرف زماني بيشتر بهتر اسـت. مقايسـه انـدوكتانس اندازه گيـري شـده در آزمايشـگاه بـا نتـايج محاسـباتي روش مستقيم و غير مستقيم نشان مي دهد كه روابط اندوكتانس ارائه شده از قابليت اطمينان بالائي برخوردار بوده و احتساب برخي فرض هاي مهندسي در روش غير مستقيم موجب كاهش زمان محاسباتي نسبت به روش مستقيم بدون از دسـت دادن دقـت محاسباتی میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *