متدولوژي تدوين نقشه راه توسعه شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – متدولوژي تدوين نقشه راه توسعه شبكه هوشمند در شركتهاي انتقال و توزيع برق

دانلود مقاله : متدولوژي تدوين نقشه راه توسعه شبكه هوشمند در شركتهاي انتقال و توزيع برق

تكنولــوژي اطلاعــاتي و مخــابراتي كنــوني صــنعت بــرق پاسخگوي نيازها و انتظارات روزافزون ذينفعان ايـن صـنعت نميباشد. توسعه تكنولوژي اطلاعـات و مخـابراتي در  شـبكه برق از بدو ظهور صنعت برق تاكنون رونـد رو بـه رشـدي را شاهد بوده است؛ اما به نظر ميرسد سرعت رشـد تكنولـوژي اطلاعاتي در صنعت بـا سـرعت ظهـور و  رشـد چـالشهـاي صنعت برق از جمله رشد بار، توسعه پايدار صنعت برق، بازار برق و غيره متناسب نبوده است؛ چرا كه همچنان خلاء وجـود بســترهاي اطلاعــاتي لازم  در صــنعت بــراي پاســخگويي بــه نيازهاي ذينفعان و توسعه پايداري محيط زيستي صنعت برق احساس ميشود. امروزه با رشد صنعت مخابرات و تكنولوژي اطلاعاتي و  مخابراتي، ايجاد بسـتر لازم بـراي برطـرف كـردن خلاء موجود در صنعت برق بيش از پيش تسهيل شده اسـت. به منظور دستيابي به اين مهم و بنا به گسـتردگي و  پيچيـدگي مقوله شبكه هوشمند، برخي كشورها و شركتهاي انتقال/توزيع برق، سياستها ،  استراتژيها و برنامه هاي توسعه شبكه هوشمند را تدوين كرده اند. در اين  مقالـه، بـا هـدف تعيـين چـارچوب  برنامهريزي جهت پياده سـازي شـبكه هوشـمند بـرق، فرآينـد برنامهريزي توسعه نقشـه راه شـبكه هوشـمند بـرق در سـاير كشورها  عنوان گرديده و در نهايت متدولوژي عمومي ترسـيم نقشهراه توسعه شبكه هوشمند براي شركتهاي انتقال و توزيـع برق ارائه و تشريح ميشود .

مهدي فرهادخاني
پژوهشگاه نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *