مانيتورينگ جريان نشتي مقره ها در پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي مناطق گرمسيري هرمزگان

نشست آلودگي بر روي ايزولاسيون خطوط و شبكه هاي انتقال و توزيع در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان عامل اصلي وقوع خطاهاي عايقي و خاموشي هاي ناخواسته در اين منطقه محسوب مي گردد. شدت و نوع آلودگي دريايي بياباني دركنار شرايط حاد محيطي به لحاظ دوره بارش، تركيبات دما-رطوبت و دفعات مكرر وقوع پديده شبنم منجر به حل شوندگي لايه آلوده بر روي مقره گرديده و با ايجاد يك مسير الكتروليت، سبب عبور جريان هاي نشتي و نهايتاً وقوع تخليه سطحي مي گردد. هر چند تاكنون اندازه گيريهاي جريان نشتي بصورت آزمايشگاهي بسيار انجام گرفته و نتيجه مطالعات با اين شبيه ساز ي هاي آزمايشگاهي نتايج مطلوبي را نيز ارائه داده است ولي با اين وجود از آنجا كه اين شبيه سازي ها كاملاً بيانگر شرايط محيطي نميباشند، در عمل بكارگيري روش اندازه گيري جريان نشتي در شرايط واقعي محيط و تحت ولتاژ شبكه ضروري و گريز ناپذير ميباشد. آنچه كه روش مانيتورينگ جريان نشتي مقره – ها را از ساير روشهاي متداول مانيتورينگ آلودگي متمايز مي سازد بررسي لحظه به لحظه و ثبت پارامترهاي مختلف الكتريكي مقره نظير دامنه جريان، بار الكتريكي روي مقره،
هدايت سطحي مي باشد كه تناظري يك به يك مابين شرايط آب وهوايي و محيطي با شرايط الكتريكي سيستم را برقرار
ميسازد. تجربيات بهره برداري و مطالعات ميداني نشان داده اند كه پروفيل وجنس مقره در ميزان جريان نشتي عبوري و نيز
ميزان آلودگي نشسته بر سطح آن تاثير بسزايي دارد. در اين مقاله عملكرد انواع مختلف مقره هاي فشارقوي با
بررسي رفتار جريان نشتي آنها از نقطه نظر تاثيرات پروفيل و جنس مورد ارزيابي قرار مي گيرد و پيشنهادات اجرايي در
خصوص رفع معضلات ايزولاسيون در مناطق آلوده ارائه مي گردد.

 

مجيد رضائي  – عليرضا مراديان  – محمد رضا شريعتي  – محمد سعيد وفاكيش  – فاطمه نصري – سعيد قاسمي
پژوهشگاه نيرو
شركت برق منطقهاي هرمزگان
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *