لزوم حمايت از ساخت داخل در صنعت برق و سياست هاي حمايتي پيشنهادي

توسعه تكنولوژي مقوله اي است كه مورد توجه تمامي فعالان عرصه صنعت از جمله صنعت برق كشور ما مـي باشـد. البتـه بايد توجه داشت توسعه نمـي توانـد در يـك فضـاي خـلا و عاري از شرايط و امكانات لازم شكل بگيرد. يكي از مصـاديق توسعه تكنولوژي در صـنعت بـرق كشـور توسـعه قابليتهـاي توانمندي ساخت داخل تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور است. در ايـن راسـتا نمـي تـوان انتظـار داشـت كـه سـاخت تجهيزات مورد نياز صنعت برق با كيفيـت بهينـه و مطـابق بـا آخرين پيشرفتهاي روز جهان رخ دهد بـدون آنكـه در مسـير توسعه و ساخت اين تجهيزات، امكانات، قوانين و تسـهيلات مناسب فراهم شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *